Pályázati fogalmak – előleg

Előleg

Az előleg folyósítását a kedvezményezett elektronikusan az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (továbbiakban EPTK) igényli. Előleg kifizetése kérelemre történik. Utófinaszírozott pályázat esetében kérhető.


Előleg utalása csak olyan bankszámlaszámra történhet, mely engedményezési szerződésben nem szerepel, kivéve központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén a szállítói előlegnek a szállítóval zálogszerződést kötött zálogjogosult részére vagy korlátozott rendelkezésű
számlára történő utalását.


Előleget folyósítani akkor lehet, ha

a) a felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít a kedvezményezettnek az előleg igénybevételére,
b) a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
c) a biztosítékadásra kötelezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásáig igazolja a meghatározott biztosíték rendelkezésre állását, az előleg jóváhagyásának feltétele a biztosítékok papír alapú példányának az irányító hatósághoz történő beérkezése illetve elfogadása.
d) az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
e) A támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett benyújtja a következő dokumentumokat:
– a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek bank által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját,

– a kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az
állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő)
okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát,
amennyiben egyéb nyilvántartásokból nem ellenőrizhető le
– az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat, és
– a 272/2014-es kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) 57/A. § (1) bekezdése szerinti projektek kivételével a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerőshatósági engedélyező határozatot, vagy az annak megadására vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokat, és
– az olyan projektek esetén, amely keretében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerinti tevékenységet terveznek végezni, a környezeti hatástanulmányt, vagy annak hiányában előzetes vizsgálati dokumentációt, ha az készült.
f) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Ha kedvezményezett természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás, vagy nagyvállalat, akkor az önerő rendelkezésre állást igazoló dokumentumok helyett választhatja a pénzügyi tájékoztatóhoz
csatolt, az önerő rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozat benyújtását.