Pályázati fogalmak – biztosíték

biztosíték

Pályázati fogalmak – biztosíték az alábbi esetekben szükséges.

A kedvezményezettnek a kapott támogatás ellenében biztosíték nyújtási kötelezettsége áll fenn a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékaként.

A támogatás visszafizetésének biztosítéka lehet:

a) garanciavállaló nyilatkozat,
b) ingatlan jelzálogjog,
c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,
vagy
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti egyedi állami
kezesség.
g) hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

A biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat elektronikusan, valamint papír alapon
eredeti példányban is szükséges benyújtani.

A biztosíték adás feltételeit, a biztosíték rendelkezésre állásának további szabályait a Rendelet és annak 1. számú mellékletét képező Egységes Működési Kézikönyv tartalmazza.

A Rendelet 84. § (1) bekezdése taxatíve tartalmazza a biztosítékmentességet élvezők körét.
Amennyiben kedvezményezett rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, a már hivatkozott jogszabályhely m) alpontja értelmében kérelmezheti a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet. Ez esetben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet az EPTK rendszerben a Nyilatkozattétel az első kifizetés igényléshez felületen szükséges kérelmezni (a monitoring és információs rendszer nem megfelelő működése esetén a papír alapú kérelem EPTK rendszerben történő csatolása szükséges).

Amennyiben kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor a benyújtástól számított 30 napnál nem régebbi adóigazolás benyújtása szükséges. Elektronikus aláírással ellátott adóigazolást elektronikusan a NAV által megküldött pdf dokumentum továbbításával, szárazbélyegzővel ellátott adóigazolást eredetiben, papír alapon kell benyújtani.